Reglement Tiele-Scriptieprijs

De Dr. P.A. Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie van 2018 op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords.

Deelname

Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen.

Onderwerp

Het onderwerp van de scriptie sluit aan bij de doelstelling van de Tiele-Stichting: het bevorderen van de boekwetenschap in Nederland.

Scriptie

De scriptie is gereed gekomen in het academisch jaar 1 september 2017 - 1 september 2018 en door de onderwijsinstelling aanvaard. De scriptie is niet gepubliceerd, en niet elders voor publicatie aangeboden. De taal van de scriptie is Nederlands of Engels.

Vorm

De scriptie wordt ingezonden in de vorm van een Word-bestand of een PDF-bestand.

Sluitingsdatum

De sluitingsdatum is 1 oktober 2018.

Prijs en publicatie

Voor de beste inzending looft de Tiele-Stichting € 1.000,- uit, gesponsord door de Nederlandse Taalunie. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar de scriptie te publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie. De stichting wordt daartoe gesteund door het Frederik Mullerfonds, dat een subsidie van maximaal € 1.000,- voor de gemaakte kosten beschikbaar stelt.

Inlichtingen en inzending

Inlichtingen over de scriptieprijs zijn te verkrijgen bij:

Eline Gielen, coördinator van de Dr. P.A. Tiele-Stichting
E-mail: info@tiele-stichting.nl

De scriptie dient als een PDF-file of Word-document via e-mail gezonden te worden aan info@tiele-stichting.nl. Bij ontvangst wordt een bevestiging gestuurd.

Jury

De jury wordt benoemd door het bestuur van de Dr. P. A. Tiele-Stichting. Over de toekenning van de prijs beslist de jury. De jury kan zich laten bijstaan door een of meerdere externe deskundigen. De beslissing geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Prijsuitreiking

De prijs wordt uitgereikt op een door het bestuur te bepalen datum en plaats.

Auteursrechten

De scriptie wordt vrij van rechten geleverd, i.e. toestemming voor publicatie in uitingen van of namens de Tiele-Stichting wordt vooraf en om niet gegeven.

Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Aansprakelijkheid

De Dr. P. A. Tiele-Stichting is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of vermissing van inzendingen of enig ander ongerief in het kader van de wedstrijd.

Slotbepalingen 

De uitspraak van de jury is bindend.