Leerstoel Universiteit Leiden: Paul Hoftijzer

Opleiding Boekwetenschap Postbus 9515 2300 RA Leiden Telefoon: (071) 527 2155 E-mail: p.g.hoftijzer@hum.leidenuniv.nl

Paul Hoftijzer (Voorburg 1954) is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlandse boek in de vroegmoderne tijd vanwege de Dr. P.A. Tiele-Stichting aan de Universiteit Leiden. Zijn boekhistorische belangstelling dateert uit de tijd van zijn geschiedenisstudie te Leiden. Het onderwerp van zijn doctoraalscriptie was de werkzaamheid van Leidse drukkers en boekverkopers gedurende de Patriottentijd. 
Na zijn studie werkte hij van 1982 tot 1987 binnen het Leidse Sir Thomas Browne Institute aan een promotieonderzoek. Hij promoveerde in 1987, door omstandigheden niet te Leiden maar te Nijmegen, op het proefschrift Engelse boekverkopers bij de Beurs. De geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart (1637-1725). 
Nadien was hij in werkzaam in diverse functies, het langst als docent 'Book and Publishing Studies' bij de Vakgroep Engels. In 1992 volgde hij Tiele-hoogleraar Bert van Selm op als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het boek aan de Universiteit van Amsterdam. Op 17 september 1993 hield hij zijn oratie, getiteld De zeis in andermans koren. Over nadruk in Nederland tijdens de Republiek. Deze Amsterdamse functie bekleedde hij tot 2002, waarna hij - eveneens vanwege de Tiele-Stichting - werd aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Op 5 september 2003 hield hij zijn Leidse oratie, getiteld Rijk van Pallas. Ruim een jaar eerder sprak hij in Den Haag de eerste Tiele-lezing uit, De lof der boekdrukkunst
Van 2001 tot 2007 was hij naast zijn activiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek voor de Leidse MA-opleiding 'Boek en Byte' directeur van het Scaliger Instituut, dat beoogt het gebruik van de Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek te stimuleren.
Gedurende het collegejaar 2007-2008 werkte hij op het NIAS Instituut te Wassenaar aan de tentoonstelling en bijbehorende publicatie Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden (1260-2000) en aan zijn onderzoek over het boek in Leiden tijdens De Republiek.

Huidig onderzoek:

De Nederlandse boekenwereld in de zeventiende eeuw, met bijzondere aandacht voor Leiden en internationale boekhandelsbetrekkingen.

Beknopte lijst van publicaties:

 • Engelse boekverkopers bij de Beurs. De geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart (1637-1725)  (Proefschrift KU Nijmegen, 1987; handelseditie Amsterdam/Maarssen: APA-Holland Universiteits Pers, 1987), xxii, 398 pp.
 • met C.M.G. Berkvens-Stevelinck, J.A. Bots en O.S. Lankhorst (red.), 'Le Magasin de l'Univers.' The Dutch Republic as the centre of the European book trade (Leiden: E.J. Brill, 1992). 319 pp.
 • De zeis in andermans koren. Over nadruk in Nederland tijdens de Republiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzon-der hoogleraar in de geschiedenis van uitgeverij en boekhandel vanwege de Dr P.A. Tiele-Stichting aan de Universiteit van Amsterdam op 17 september 1993 (Amsterdam: Vakgroep Boek , Bibliotheek en Informatiewetenschap, 1993) [BBI-reeks, 4]. 25 pp.
 • Pieter van der Aa (1659-1733). Leids drukker en boekverkoper  (Hilversum: Verloren, 1999) [Zeven Provinciën reeks, 16]. 96 pp.
 • met O.S. Lankhorst, Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handlei-ding. Tweede, herziene en vermeerderde uitgave ('s Gravenhage: SDU, 2000). 264 pp.
 • met B.P.M. Dongelmans en O.S. Lankhorst (red.), Boekverkopers van Europa. Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier (Zutphen: Walburg Pers, 2000) [Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, 5], 356 pp.
 • 'Metropolis of Print: The Amsterdam book trade in the seventeenth century', in: P. O'Brien et al. (eds.), Urban achievement in early-modern Europe. Golden ages in Antwerp, Amsterdam and London (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), pp. 249-263.
 • 'The English book in the seventeenth-century Dutch Republic', in: L. Hellinga-Querido, A. Duke, J. Harskamp, Th. Hermans (eds.), The bookshop of the world. The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941 ('t Goy-Houten: Hes & De Graaf Publishers, 2001), pp. 89-107.
 • De lof der boekdrukkunst  (Zutphen: De Walburg Pers, 2003) [Tiele lezing, 1], 32 pp.
 • Rijk van Pallas. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het boek vanwege de Dr P.A. Tiele-Stichting aan de Universiteit Leiden op 5 september 2003 (Leiden: Universiteit Leiden, 2003). 20 pp.
 • met J.A. Bots, M.T.G.E. van Delft, B.P.M. Dongelmans, F.A. Janssen, C.C.A.E. Keijsper, J.J. Kloek en C. de Wolf (red.), Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland  (Zwolle/Den Haag, 2003). 317 pp. Zie ook: www.bibliopolis.nl.
 • met André Bouwman, Berry Dongelmans, Ed van der Vlist en Christiaan Vogelaar. Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000  (Leiden 2008). 471 p.

Links: